سلام به حامد صفا ی عزیز من همیشه برنامه های موبایلمو از موبایلها میگیرم. یه روز بچا گفتن یه ...