به بعضیا باید گفت: توئه یه چاره استخون و یه کپه گوه واسه من آدم شدی؟ برو بذار باد بیاد بابا ...