به بعضیا باید گفت: توئه یه چاره استخون و یه کپه گوه واسه من آدم شدی؟ برو بذار باد بیاد بابا ...

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |