آثار و عوامل پیدایش تعصب. واژه تعصب از لفظ عصب گرفته شده و به معنای آن است که شخص نسبت به چیزی ...