من رفتم دو تا سرويس پسنديدم يكي سفيد از آپادانا و يكي رنگ چوب از ارژن و همه گفتن سفيد بگيريد ...