من رفتم دو تا سرويس پسنديدم يكي سفيد از آپادانا و يكي رنگ چوب از ارژن و همه گفتن سفيد بگيريد ...

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |