در این وبلاگ بر آن هستیم که با بررسی شعر فلسطین، گوشه ای از ظلم هایی را که به این ملت مسلمان ...