اسامی ماشین های مورد بحث ما به این صورت می باشد؛ لیفان 620 جیلی امگرند sc7 گریت وال ,مقایسه ...