1: 0.06%: سامی پذیرفته شدگان ازمون استعداد های درخشان و نمونه دولتی شهر تهران منطقه ی ...