یك منزل مرتب كه هر یك از اسباب و لوازم زندگى در جاى‏ مخصوص و مناسب قرار گرفته باشد، از جهاتى ...