تصاوير از نغمه هنرمند افغانستان - خبر ... بیانیه اطلاعات درباره آزادی قهرمان کشورمان آمانو ...