ستاد وزارت راه و شهرسازی. 40 طرح راه و شهرسازی در دهه فجر دراستان مرکزی بهره برداری می شود