اولین موضوع برای برقراری رابطه با یک جنس ، داشتن شناخت از غرایز و طبیعت های آن است ، رفتار یک ...