عبد الرحمن بن كثير از حضرت ابى عبد اللَّه عليه السّلام نقل كرده كه آن حضرت فرمودند:

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |