لفور سرزمین نجابت و پاکی ها - دیار تربيت وجوشش استعدادهاي بزرگ و درخشش علما و دانشمندان و ...