[آرشیو] خیاط باشی پاسخ می دهد! ارتباط با مدیر انجمن های خیاطـی