علمی کاربردی واحد 13 خیابان زرتشت و خیابان ملایی ... دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و ...