مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي علل افزايش قيمت مکالمات تلفن ثابت را بررسي کرد.