خُدآیَمـ رآ دوستـ دآرَمـ وَ بآوَفآتَر اَز او سُراغـ نَدارَمـ ، بهـ رَسمِـ هَمینـ ...

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |