نظرات/ ورود به مطب انترنتی/ سفر مرگ و کشفی بزرگ ، تاریخچه کشف روش « غذادرمانی »