تصاوير از نغمه هنرمند افغانستان - خبر ... خبرقاهره درباره توافق برای آتش بس مجدددرغزه افزایش ...