عود و بهبودی دوره ای اختلال دید و ضعف پاها در یک بیمار m.s. در طی 16 سال گذشته