فراهان آنلاین - جهان سر بسر حکمت و عبرت است چرا بهره ما همه غفلت است