بستگی به دانشگاهت داره .. من مدرک لیسانسم دو روزه حاضر شد ولی مدرک فوقم دو هفته ای !!