بستگی به دانشگاهت داره .. من مدرک لیسانسم دو روزه حاضر شد ولی مدرک فوقم دو هفته ای !!

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |